Bingō

Bingō!

Bin­gō est lūdus for­tū­nae, in quō quis­quis lūsor nume­rōs variā seriē in car­tīs impres­sōs com­pa­rat. Prae­cō lūdī nume­rum sor­ti­tur et lūsō­rēs, sī repe­rit, eum…