Bingō!

Bin­gō est lūdus for­tū­nae, in quō quis­quis lūsor nume­rōs variā seriē in car­tīs impres­sōs com­pa­rat. Prae­cō lūdī nume­rum sor­ti­tur et lūsō­rēs, sī repe­rit, eum in char­tā suā nōtat. Ut prī­mum lūsor cunc­tōs nume­rōs in colum­nā aut ver­sū aut dia­gō­nā­le notā­vit, «Bin­gō» clā­mat et vīcit.

Lūdāmus bingōnem ad Latīne discendum!

Hic lūdus nōn sōlum volup­tā­tis cau­sā, sed etiam ad lin­guam dis­cen­dum aptus est. Magis­ter ver­ba patriō ser­mō­ne clā­mā­re aut pic­tū­rās osten­de­re pot­est et dis­ci­pu­lī ver­ba latī­na repe­rī­re cōnān­tur. Pro­gram­ma com­pu­tā­tō­riō effē­cī, quod char­ta bin­gō­nis fab­ri­cā­tur. Nunc ūnum lūdum bin­gō­nis fab­ri­cān­dum curō. Sī plus ejus vīs, mihī nun­tium scrī­be­re potes!

Chartellae
,
Scrīptor
Etiam scrīpsit Jācōbus
Epistulae fēlis
Hele­na est, quam māter tua tē nōmi­nat. Sciō, nam in ejus mēn­sam...
Lege magis
0 replies on “Bingō!”